互联网 123renren.net
全刊杂志网:首页 > 女性 > 文章正文
刊社推荐

麦积山第44窟西魏佛的“女相化”


□ 王一潮 张 慧 杨 皓

  内容摘要:艺术作品是作为特定的文化赞助出现的,赞助者的审美趣好与地域特点决定风格的主流。麦积山第44窟佛的这种清新近人、温婉秀丽风格,既受到北魏晚期的影响,又有制作者与赞助者的共同创造。
  关键词:麦积山、赞助者、改造、女相化
  
  由于缺少洞窟的年代题记,麦积山西魏石窟分期和断代仍缺少足够的证据和说服力。且天水非文化和政治的重心,因而麦积山石窟寺的造像多应是地方的贵族、官僚主持凿成。研究的重点则倾向于先进地区造像风格对麦积山的影响和自身文化在西魏时期由于地域因素形成的独立面貌。这种面貌体现在对继承以前或同时流行的模式基础上,对造像和形式实行了改良。这与中国儒家礼制化的“经世致用”要求一致,美术追求上,则体现了为社会的功用性。杜威认为审美经验是从“现实”的压力中释放与逃脱出来的思想,艺术作品“虚拟的真实”就是体现出了更多想象性和表现性,这样就给艺术家在继承前人的基础上,提供了根据自己意愿来进行改造的余地。艺术的发展和交流经验告诉我们,艺术家会借用其它优秀的成果,而不是完全接受。
  关于西魏的初年建窟有认为来自西魏王朝的直接眷顾,李裕群先生则认为大统元年再修崖阁与武都王戊无多大关系。但西魏文帝为了使新朝有新气象,据《续高僧传·道臻及菩提流支传》记载:“西魏徙都长安,百事草创,僧徒相聚,缀旒而已。然文帝及宇文泰皆信佛法,立太中兴寺,尊道臻为魏国大统,大立科条,又命沙门昙显依大乘经撰《菩萨藏众经要》及《百二十法门》。”客观上支持了佛教的发展。随母来秦州的武都王戊,可能也带来皇室的工匠,才出现了如第44窟佛精湛造像。北方战乱频仍,寺院经济较为薄弱,佛教在经济上完全依赖统治阶层。石窟寺的造像多为皇家与贵族出资。麦积山虽远离都城长安,陇地的大族足以支持当地的佛教事业。禅师玄高(402—444)早年赴关中从师佛驮跋陀罗,后西隐麦积山,有山学百于人,崇其义训,禀其禅道,为西北禅学宗师。长安释昙弘也隐居麦积山,高僧们聚徒讲学,某种程度也推动了麦积山的造像。
  谈到西魏时期麦积山的石窟,必然会提到乙弗氏,乙弗氏自大统元年册为皇后,大统四年二月废皇后乙氏,到六年春,蠕蠕举国渡河,为悼后故兴此役,帝乃遭中常侍曹宠赍手敕令后自尽,凿麦积崖为龛而葬,后号寂陵。按《北史》卷十三《后妃传上》文帝悼后郁久闾氏大统四年正月到达长安,立为皇后,乙弗氏出家应该也是这年,死时在大统六年,乙弗氏在秦州最多有两年。有关乙弗氏被废为尼是否在麦积山居留,史书只记载:“命后逊居别宫,出家为尼,复徙后居秦州”
  麦积山为秦州林泉胜地,东汉为隗嚣避暑处,据《大清一统志》引《方舆胜览》云:“山在天水县东百余里,状如积麦,为秦地林泉之冠。北为雕窠峪,上有隗嚣避暑宫。对面瀑布,下注苍崖问,亦胜境也”。又有梁《高僧传》曾载释昙弘尝于宋永初间(420~422)隐居麦积山。后数年,释玄高到了麦积山和昙弘相会为同业友,常有学徒三百余人。大统四年兼尚书右仆射的惠达曾在麦积山居留过,可知,麦积山一直处于兴盛的状态,乙弗氏为尼应该会来过麦积山。在其死后,传说其子曾在麦积山东侧、山体相连的山岭上凿窟修禅,为母祈祷,故称王子洞。因此乙弗氏的因素对麦积山影响当在大统四年至六年以后。 ......
很抱歉,暂无全文,若需要阅读全文或喜欢本刊物请联系《装饰》杂志社购买。
欢迎作者提供全文,请点击编辑

分享:
 

了解更多资讯,请关注“木兰百花园”
摘自:装饰
分享:
 
关键字
支持中国杂志产业发展,请购买、订阅纸质杂志,欢迎杂志社提供过刊、样刊及电子版。
关于我们 | 网站声明 | 刊社管理 | 网站地图 | 联系方式 | 中图分类法 | RSS 2.0订阅 | IP查询
全刊赏析网 2017